Tumblelog by Soup.io
  • womansplace
  • bylejaka
  • risky
  • fuckinghypocrite
  • iamophelia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viasilence89 silence89

July 19 2017

3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe

July 18 2017

Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 17 2017

Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaszarakoszula szarakoszula

July 16 2017

Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viavictorian victorian
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavictorian victorian
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
7452 281b 500
Reposted fromretaliate retaliate viacynamon cynamon
9330 6c8c
Reposted fromvandalize vandalize viafeedingthesoul feedingthesoul
2581 8584 500
Reposted fromrisky risky viafeedingthesoul feedingthesoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl